Заедно срещу насилието в училище

Дискусия с представители на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ и ученици от 8 клас се състоя в ПГТЕ „Христо Ботев“. Тема на срещата – „Деца в риск и в конфликт със закона. Наказателната Повече