Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Във връзка с изпълнението на Дейност 2 на проект BG05М2ОР001-2.010 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, IV кампания с период – 01.10.2020 г. – 03.10.2021 г. се предоставя възможност на педагогическите специалисти да се включат в предстоящи обучения до края на изпълнение на проекта без ограничения по отношение на броя и съдържанието на обученията. Предлагат се обучения с различна тематика, включително свързани с подготовката на педагогическите специалисти за ефективно преподаване и оценяване на резултатите в електронна среда, специфики на отношения в училищната онлайн среда и методи за мотивиране и подобряване на резултатите, обучителни материали и теми при дистанционно обучение, както и STEM образование, интегрирано знание и интегративни уроци. За регистрация и заявка за участие в обучение: teachers.mon.bg