„Ученически практики – 2“

Проектът цели повишаване качеството на професионалното образование и обучение, съобразно потребностите на икономиката и промените на пазара на труда, подобряване на съответствието на професионалното образование на изискванията на бизнеса и улесняването на прехода от образование към заетост.

Проектът е на обща стойност 10 553 013,00 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Продължителността на проекта е 29 месеца.

Основна цел
Повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка и работодателите за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.
Специфичните цели на проекта са насочени към:
• Осигуряване на допълнителни възможности за достъп до практическо обучение за подобряване уменията на учениците за работа в реална работна среда;

• Подобряване на взаимодействието на училището с научните и бизнес среди чрез привличане на техни представители и прилагане на съвременни практически методи на обучение за укрепване в системата на професионалното образование и обучение и връзката с пазара на труда.

60 ученици от 10, 11 и 12 клас от ПГТЕ „Христо Ботев“ започнаха практика по специалността си в реална работна среда в местни фирми. Те повишават практическите си умения под ръководството на наставници и наблюдението на учители по професионална подготовка. Практиката е с продължителност 240 часа и се осъществява по програма и график съгласувани от обучаващата организация-работодател и училището.

Вече 4 групи ученици получиха сертификати за завършената практика.